IEC61111 راهنمای انتخاب کفپوش عایق برق طبق استاندارد 

 جهت انتخاب کفپوش عایق برق در سطح ولتاژ مناسب از جدول زیر استفاده کنید .

CLASS   PROOF VOLTAGE AC   PROOF VOLTAGE DC 
        0                      1000 V کفپوش عایق برق                        2500V
        1                      7500 V کفپوش عایق برق                     12000 V
        2                    24000 V کفپوش عایق برق                     27000 V
        3                     36000 V کفپوش عایق برق                      39000 V
        4                     65000 V کفپوش عایق برق    68000 V

جهت حفظ ایمنی پرسنل و بروز خطرات جبران ناپذیر باید از کفپوش عایق برق استفاده نمود .این کفپوش ها هم میتوانند بصورت پرتابل (قابل حمل) در اندازه 1*1 باشد و هم به طول تابلو برق فشارقوی  جلوی آن بطور ثابت نصب شود .

برچسب ها , , , , , , , , , , ,