سکسیونر-ارت

سکسیونر ارت

سکسیونر ارت سکسیونر ارت پارس سوئیچ ،  ایران سوئیچ ،  زیمنس ،  ABB سکسیونرهای ارتینگ از تجهیزات ایمنی مورد استفاده در کلیدهای فشار متوسط میباشند.هنگامی که کلید  قطع …

۰۸
مرداد