ترانس جریان حلقوی

ترانس جریان حلقوی

ترانس جریان حلقوی ترانسفورماتورها وسايلي هستند كه انرژي الكتريكي را از يك سطح ولتاژ يا جريان به سطح ديگر تبديل مي كنند. ترانسفورماتورها برحسب كاربرد …

۰۱
مرداد