شركت مهندسي مشاوران تعالي سازان(BECG) در سال 1380 تشكيل گرديد. اين شركت كه با هدف توسعه و تسهيم تجارب مديريتي در ايران فعاليت مي‌نمايد تا كنون با بيش از 200 سازمان ايراني و خارجي در زمينه‌هاي خودارزيابي با مدل EFQM، مديريت ارزيابي عملكرد PAEM، برنامه‌ريزي استراتژيك، مديريت استراتژي متوازنBSM، BSC، اندازه گيري رضايت مشتريانCSM ، اندازه گيري رضايت كاركنانESM ، استراتژي بازاريابي و فروش، مديريت فرهنگ سازماني و توسعه كاركنانEDS ، نظام پيشنهادات و… همكاري داشته‌است. مشتريان اين شركت را طيف وسيعي از شركت‌هاي تجاري، صنعتي، كوچك و بزرگ، سازمان‌هاي خصوصي و دولتي در زمينه‌هاي مختلف نظير توليدي، خدماتي، آموزشي، درماني، ورزشي، حمل و نقل، شهرداري، بانكي، تجاري و…تشكيل مي‌دهند.

چشم انداز «ما راه حل را مي‌دانيم» به منظور ارزش آفريني براي مشتري تدوين شده و بازاريابي اين شركت مبتني بر معرفي از طرف مشتريان قبلي يا Referral است، كه تضمين عملي ارزش آفريني براي ايشان مي‌باشد. در ماموريت اين شركت توسعه كسب و كار مشاوره مديريت پيش بيني شده‌است كه در اين راستا نيز اين شركت تا كنون سيستم‌ها و روش‌هاي نويني نظير مديريت ارزيابي عملكرد (PAEM)، سيستم توسعه كاركنان (EDS)و مديريت استراتژي متوازن BSM)) را طراحي و يا براي اولين بار در بازار ايران معرفي كرده همچنين در اداره كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي نيز از روش‌هاي نوين و مبتكرانه‌اي بهره‌گيري نموده‌است.

تجربه طولاني مديريت اجرايي در سازمان‌هاي ايراني، دركي درست و واقعي از فضا و نيازهاي كسب و كارهاي ايران را در دست‌اندركاران شركت مشاوران تعالي سازان به وجود آورده كه به ويژگي ممتاز اين شركت از نظر مشتريان تبديل شده است. ارتقاي عملكرد و دستاورد در بسياري ازسازمان‌هاي طرف قرارداد مويد اثربخشي همكاري‌هاي اين شركت بوده به گونه‌اي كه پاره‌اي از اين سازمان‌ها موفق به دريافت جوايز ملي شده و يا به عنوان الگويي موفق مطرح گرديده‌اند.