سمینار آموزشی رویکردهای کاربردی برنامه‌ریزی استراتژیک در خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

سرفصل محتوایی: • مفاهیم اولیه برنامه ریزی استراتژیک • تاریخچه تکامل برنامه ریزی استراتژیک • فرآیند عمومی مدیریت استراتژیک • رویکردهای اثربخش و نوین تدوین …

۲۳
بهمن