این کارگاه در تاریخ 8 شهریور ماه در محل شرکت با حضور 35 نفر از مدیران سازمان برگزار گردید.