مقره

فروش مقره فشارقوی

فروش انواع مقره ها اتکایی ، هوایی ، عبوری 20KV . 33KV

بر حسب کاربرد این نوع وسیله ، مقره ها را به سه دسته تقسیم می کنند :

1. مقره های خطوط هوایی : برای عایق کردن هادی ها نسبت به پایه (دکل) و نسبت به یکدیگر و نگهداری هادی ها بر روی پایه ها از این نوع مقره استفاده می شود.

2. مقره های اتکایی : برای عایق کاری باس بارها در پست ها و تابلوها نسبت به زمین و نگهداری آن ها از این نوع مقره ها استفاده می شود.

3. مقره های عبوری یا بوشینگ ها : از این نوع مقره ها برای عبور باس بارها از دیواره ها یا ورود به تجهیزات استفاده می شود. همچنین برای ایزوله کردن خطوط یا باس بارها نسبت دیوارها یا بدنه تجهیزات هم به کار می رود.

اکنون به توضیح تک تک این نوع مقره ها خواهیم پرداخت . البته درصد بسیار زیادی از مقره های مورد استفاده از نوع مقره های خطوط هوایی می باشد.

فروش انواع مقره های سکسیونر (سکسونرهای ایرانی و خارجی)
مقره سکسیونر پارس سوئیچ
مقره سکسیونر ایران سوئیچ
مقره اتکایی بیست کیلوولت
مقره اتکایی 33 کیلوولت
مقره سکسیونر زیمنس
مقره سکسیونر ABB